Allmänna hyresvillkor

 

 § 1 TILLÄMPLIGHET                                                                  

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.                                                                

                                                                                                           

§ 2 LEVERANS                                                                                          

All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma hyresförråd.                                                                             

                                                                                               

§ 3 REKLAMATION                                                                                        

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds och säkerhets  anordningar. Eventuellt anmärkning mot utlämnad materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren senast fem dagar efter mottagandet.                                                                                                                                                                                           

 

§ 4 HYRESTID                                                                          

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas.                    

 

§ 5 HYRESBERÄKNING                                                              

Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för en hel dag. Utnyttjas materielen  mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Lördagar, Söndagar och helgdagar är hyresfria om materielen ej brukas. Hyra debiteras även under semesterperioden om inte materielen i förväg är anmäld och tillgänglig för avhämtning. Grundhyra debiteras vid varje hyrtillfälle. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras debiteras särskild saneringskostnad.

§ 6 ÖVERLÅTELSE                                                           

Hyres materielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan än hyrestagaren.                                       

§ 7 ANVÄNDNING                                                                       

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren  underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med föreskrifter för drift.

 

§ 8 TILLSYN OCH VÅRD                                                  

Hyresmaterielen skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga  drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med mottagande ombesörjes och bekostas av hyrestagaren . Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjort och med hänsyn till slitaget i gott skick.

§ 9 SKADOR OCH FÖRLUST

 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel  liksom skada som inte kan hänföras till normalt slitage.    

 

§ 10 REPARATIONER

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande.

                                                                                 

§ 11 FÖLJDSKADOR O DRIFTSAVBROTT

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering  av hyres materielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnad till följd av driftsavbrott.                                                                               

                                           

§ 12 FÖRSÄKRING

För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad.

  

§ 13 BETALNINGSVILLKOR

På hyresbeloppet tillkommer mervärdeskatt. Fakturerad hyra erlägges inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med diskonto + 8%. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärd belopp.

 

§ 14 ÅTERTAGANDE

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid. Inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen på hyrestagarens bekostnad.

 

§ 15 FORCE MAJEURE

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varutöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av återtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet när det visas att inträffade omständigheter enligt ovan väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§ 16 TVISTER

De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt, av skiljenämnd enligt svensk lag därom.

 

HF Service AB